За авторите

ДОКЛАДИ

Авторите

Организационният комитет има желание да публикува в сборник всички научни доклади и съобщения. За тази цел крайният срок за изпращането на материалите е 15 септември 2017 г.

Указания за авторите

Докладите /или само резюмета/ се изпращат в електронен вид на адрес: nscreports2017@pro-eventsgroup.com

Докладите следва да бъдат до 6 страници, а резюметата до 250 думи.

Структурата на докладите трява да съдържа следните абзаци:

– УВОД И ЦЕЛ;

– МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ;

– РЕЗУЛТАТИ;

– ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Докладите и резюметета трябва да бъдат представени на български или английски език.

Заглавието трябва да бъде изписано с главни букви, без съкращения.

Максималният авторски колектив следва да бъде до 8 автора.

Задължително е изписването на точните наименования на институцията, в която работи всеки един от авторите в поредността: клиника- болница-град-държава.

Текстът на научния материал, книгописът, таблиците и легендите към тях следва да написани в електронен вариант – формат на Microsoft Word с интервал 1,5 и размер на знациите 12.

Авторите ще получат потвърждение за получения доклад на електронния адрес, от който е изпратен доклада.

Публикации

Получените в срок резюмета и доклади ще бъдат публикувани в специален сборник, който ще получат всички регистрирани делегати в конференцията. По този начин ще можем да организираме дискусии по основните и други теми на кръгла маса или в отделни секции.

ЕЛЕКТРОННА ПОСТЕРНА СЕСИЯ

Постерните сесии ще са само електронни, еПостери. Няма да се приемат конвенционални постери. Електронният постер може да включва текст, фигури и изображения.

Молим, създайте Вашите електронни постери като използвате за основа слайда образец и придържайки се към следните изисквания и съвети:

–  еПостерите ще се зареждат на еПостер станциите чрез USB.

–  Ще се приемат само постери, които представляват PowerPoint файлове с разширение .ppt или .pptx.,състоящи се от не повече от 4 слайда (1 слайд заглавие + 3 слайда съдържание) и създадени върху приложения слайд образец.

–  Слайдовете трябва да бъдат настроени за автоматична смяна.

–  Няма да бъде възпроизвеждан звук.

–  Няма да бъде предоставен достъп до Интернет по време на презентацията.

– Използвайте графики с висока резолюция, напр. 300dpi.

– Избягвайте хипер-линкове.

– Препоръчваме Ви да използвате семпли и ясни, лесни за четене шрифтове с размер за основното съдържание минимум 29 пункта.

– Молим, в процеса на работа върху своя еПостер да не променяте дизайна на предоставения Ви шаблон образец.

ВАЖНО: еПостери с несъответстващ на предварително представения дизайн, изготвени в несъответствие с описаните изисквания и с над 4 слайда няма да бъдат допускани до презентиране.